اعضای هیئت علمی و کارکنان

  گروه آموزشی روانشناسی بالینی

مدیر گروه : دکتر خیراله صادقی

Cv

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

 پست الکترونیکی

دکتر خیراله صادقی


دکتر خیراله صادقی  

دکتری Ph.D   روانشناسی بالینی

استادیار  

 
khsadeghi@kums.ac.ir

 

آقای سید مجتبی احمدی 

فوق لیسانس

 

مربی  
دکترپرویزی فرد cv
 دکتر علی اکبر پرویزی فرد  دکتری روانشناسی بالینی  استادیار

 

aa.parvizif@kums.ac.ir