اعضای هیئت علمی و کارکنان

گروه آموزشی  طب ورزشی و توانبخشی

مدیرگروه : دکتر بهزاد حیدرپور

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

 پست الکترونیکی

دکتر سهیلا صمدزاده

توانبخشی و

طب فیزیکی

استادیار

دکتری تخصصی

 
s_samadzadeh@kums.ac.ir

دکتر علی سروش

توانبخشی و

طب فیزیکی

دانشیار

دکتری تخصصی

 
ali.soroush@kums.ac.ir

دکتر بهزاد حیدرپور

پزشکی ورزشی

استادیار

دکتری تخصصی

 
b_heidarpour@kums.ac.ir