اعضای هیئت علمی و کارکنان

  گروه آموزشی روانشناسی بالینی

مدیر گروه :  دکتر علی اکبر پرویزی فرد

Cv

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

 پست الکترونیکی

دکتر خیراله صادقی


دکتر خیراله صادقی  

دکتری Ph.D   روانشناسی بالینی

استادیار  

 
khsadeghi@kums.ac.ir
دکترپرویزی فرد cv

 دکتر علی اکبر پرویزی فرد

 دکتری روانشناسی بالینی  استادیار

 

aa.parvizif@kums.ac.ir
 
  دکتر سید مجتبی احمدی    دکتریروانشناسی بالینی   استادیار