مرکز تحقیقات بیماریهای کبدی و هپاتیت وابسته به گروه بیماریهای عفونی نیز با مدیریت آقای دکتر بابک صیاد در سطح سوم در محل درمانگاه فعالیت دارد که اعضای آن شامل :

1- آقای دکتر صیاد

2- آقای دکتر جانبخش

3- آقای دکتر منصوری

4- آقای دکتر وزیری

5- خانم دکتر افشاریان

به طور معمول فعالیتهای تحقیقاتی پایان نامه های دستیاران و کارورزان دراین مرکز تحقیقاتی انجام می گیرد.

نظارت بر امور تحقیقاتی در این مرکز با همکاری و نظارت خانم دکتر ماریا شیروانی پزشک عمومی مرکز می باشد