تماس با ما

 

 

ایمیل مسئول واحد

Daneshgar@razi.tums.ac.ir

شماره تلفن تماس

09352533671