تسهیلات و خدمات

- ارائه بسته های آموزشی در قالب راند- کلاسهای آموزشی آموزش درمانگاهی و خدمات اورژانس برای  کار آموزان کارورزان

- ارائه خدمات درمانی به عنوان مرکز رفرانس چشم پزشکی استان و استانهای همجوار

- ارائه خدمات پژوهش ( درحد امکانات بخش تحقیقات چشم)