طرح درس گروه آموزشی قلب و عروق

 

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس  1        طرح درس 2 طرح درس3
دکتر ناهید صالحی
   


 
 
 دکترمصطفی بهره مند
 

 
 
دکتر عترت جوادی راد
 
   
دکتر عاطفه انصاریان
 
   
دکتر رضاحیدری مقدم
 
   
 دکتر جواد عظیمی وقار
 
   
 دکتر اسد امیری پور
 
   

 

ناهید صالحی.pdf طرح پایان دوره برای کارورزان پزشکی در بخش قلب (دکتر ناهید صالحی)

برنامه آموزشی گروه قلب توسط مدیر گروه قلب و با اعمال نظرات و نیازهای آموزشی هر سه مقطع تحصیلی ( کارآموزی ، کارورزی و دستیاری ) طراحی میگردد:

 

1- Morning (30/8-8 صبح )

برنامه صبحگاهی گروه قلب با حضور 2 الی 3 نفر از اساتید گروه و اکثراً با حضور مدیر گروه ، دستیاران و کارآموزان و کاروزان قلب برگزار ، بیمار توسط اینترن معرفی و مورد بحث و بررسی قرار میگیرد

  

2- کلاس دستیاری ( 30/9-30/8 صبح )

 

 کلاس دستیاری با حضور دستیاران و حضور ( اختیاری ) کارآموزان و کارورزان برگزار میگردد و هر روز اساتید طبق برنامه تنظیم شده مبحث علمی خود را ارائه می نمایند .

 

3- راند بالینی ( 00/11- 30/9)

 دانشجویان به یادگیری مطالب علمی و عملی در بالین بیماران و با حضور متخصصین می پردازند .

 

4-  کلاس اینترنی- استاژری ( 30/12- 30/11)

 کلاس اینترنی و استاژری هر روز با حضور کلیه کارآموزان و کارورزان برگزار و دستیاران سال بالای گروه قلب     عهده دار برگزاری کلاسهای مذکور می باشند.

 

5- درمانگاه قلب (00/12-00/10)

 روزهای شنبه الی پنجشنبه درمانگاه قلب با حضور پزشک درمانگاه فعال و دستیاران به صورت برنامه ریزی شده همراه با کارورزان و کارآموزان در درمانگاه به بررسی و پیگیری بیماران مراجعه کننده میپردازند.

 

6- برگزاری آزمون :

 با توجه به حضور کارآموزان و کارورزان در گروه قلب هر ماه امتحان کتبی ( چهار گزینه ای ) به طور مجزا در دو مقطع برگزار میگردد. سئوالات آزمون هر ماه از اساتید و دستیارانی که تدریس داشته اند جمع آوری شده و پس از تایپ و تکثیر در آخرین روز دوره آزمون کتبی بعمل خواهد آمد.