برنامه های آموزشی

 
 


 طرح درس گروه آموزشی روانپزشکی

 نام و نام خانوادگی            

  طرح درس1       

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
دکترجلال شاکری


   

 

دکتر خیراله صادقی


 

دکتر حبیب اله خزائی

 

 

دکتر فائزه تاتاری
 

 

دکتر وحید فرنیا

7- طرح درس کارآموزان روانپزشکی 

 دکتر علی اکبر پرویزی فرد


 

دکتر عمران داوری نژاد
   

 

دکتر لیبا رضایی 
 


 

 

  
دکتر هوشنگ امیریان


 
 دکتر عادله الهی

 

  
 دکترمریم شیرزادی


 
دکتر مهدی شیرزادی فر   

 
 دکترلیلاافشارهزارخانی
طرح درس دکتر هزارخانی تئوری نورولوژی
 
     

 

طرح درس روانپزشکی کارآموزان در سال 97-98                              طرح درس روانپزشکی کارآموزان در سال 97-98

 

طرح درس روانپزشکی کارورزان در سال 97-98                              طرح درس روانپزشکی کارورزان در سال 97-98

 

 

11- برنامه کاری اساتید و طرح درس برنامه کاری اساتید و طرح درس

 
طرح دوره روانپزشکی دکنر فرنیا.pdf طرح دوره روانپزشکی دکنر فرنیا.


طرح دوره روانپزشکی دکتر فائزه تاتاری .pdf طرح دوره روانپزشکی دکتر فائزه تاتاری


طرح دوره روانپزشکی دکتر فائزه تاتاری .pdf طرح دوره روانپزشکی دکتر فائزه تاتاری .


طرح دوره روانپزشکی دکتر فاطمه رضایی تبار.pdf طرح دوره روانپزشکی دکتر فاطمه رضایی تبار.


طرح دوره روانپزشکی دکتر شاکری.pdf طرح دوره روانپزشکی دکتر شاکری.


طرح دوره روانپزشکی دکتر زهرا نوری.pdf طرح دوره روانپزشکی دکتر زهرا نوری.


طرح دوره روانپزشکی دکتر داوری نژاد.pdf طرح دوره روانپزشکی دکتر داوری نژاد.


طرح دوره روانپزشکی دکتر حبیب اله خزایی.pdf طرح دوره روانپزشکی دکتر حبیب اله خزایی


توانبخشی لیبا رضایی.pdf توانبخشی لیبا رضایی.